Disclaimer

HOGER INSTITUUT VOOR SCHONE KUNSTEN (HISK)
Deze website is eigendom van het HISK

CONTACT INFO

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.

Hoger Instituut voor Schone Kunsten - Vlaanderen vzw
Eekhout 5
9000 Gent, Belgium
Ondernemingsnummer : 0459634005

Telefoon nummer : +32 9 269 67 60
Email: info@hisk.edu

PRIVACY VERKLARING

ALGEMEEN
Deze website is eigendom van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK). Als instituut voor voortgezette studies en praktijkgericht onderzoek in de beeldende en audiovisuele kunst draagt het HISK zorg voor uw privacy en houdt het zich aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR), een geheel van Europese regelgeving om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens. Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van het HISK. Het HISK is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het HISK of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Het HISK levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Het HISK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

SOCIALE MEDIA
Het HISK is op verschillende sociale media kanalen te vinden, zoals Facebook en LinkedIn. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Het HISK volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier bij het promoten van bepaalde berichten gebruik maken van uw openbare profielgegevens (locatie, leeftijd). U kunt uw privacy-instellingen op sociale media aanpassen, wanneer u hier niet mee akkoord gaat.

GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN
U kunt de HISK website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrieven en mailinglijsten, moet u uw persoonsgegevens (contactgegevens) meedelen. Elke e-mail die het HISK verstuurt, bevat een uitschrijflink waarmee u zich kunt afmelden. U kunt ook altijd verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met info@hisk.edu

DOELEINDEN
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

COMMUNICATIE
Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Het HISK verwerkt en gebruikt persoonsgegevens om diensten te kunnen verlenen en aanbod en content te kunnen communiceren. Dit kan gaan om naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Het HISK bewaart uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden ook niet doorgegeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming. Het HISK kan wel gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. In dit kader zullen bepaalde gegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen zoals het HISK dat doet.

BEWAARTERMIJNEN
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor het HISK de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

UW RECHTEN
U heeft de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen
  • recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren
  • recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
  • recht om vergeten te worden: u mag ons vragen uw gegevens te verwijderen

Zolang aan een van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken. Onze contactgegevens kan u onderaan deze pagina terugvinden.

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor de (verdere) ontvangst van bepaalde informatie door dit verzoek te richten aan info@hisk.edu. Wij zullen u dan geen verdere informatie sturen. In de e-mails die wij u sturen via e-mail service is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Uw gegevens zullen dan ook onmiddellijk worden verwijderd uit onze database.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover meteen contact met ons op te nemen. Onderaan deze privacy verklaring staan onze contactgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Enkel de werknemers van het HISK hebben toegang tot deze data. Elke werknemer verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren. Uiteraard kan kwaad opzet niet worden uitgesloten, maar het HISK heeft op alle niveaus veiligheidsvoorzorgen getroffen om elke vorm van misbruik tegen te gaan.

DATALEK
Als er bij het HISK een datalek wordt geconstateerd, dan zal in eerste instantie gekeken worden of dit lek een voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG) hoog risico inhoudt. Is dit niet het geval dan zal dit intern opgelost worden en zullen de juiste maatregelen getroffen worden volgens een interne procedure. Houdt het datalek wel een hoog risico in, dan zal dit binnen 72 uur gemeld worden aan de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit).

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 22/02/202